Nejčastější chyby zadavatelů

1. 7. 2020

Centrum v rámci své kontrolní činnosti, zaměřené na postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek/zakázek, identifikovalo velmi často se opakující chybu zadavatelů, v důsledku které dochází k ukládání finančních oprav podle přílohy č. 5 OPŽP. Pochybení je definováno obecně, popř. s odkazem na stručné zdůvodnění.

Prokazování kvalifikace dodavatele prostřednictvím jiných osob je vnímáno jako porušení § 83 odst. 2 ZZVZ a související ustanovení.

Pokud zadavatel automaticky vyžaduje po dodavateli, aby v případě prokazování jiné než ekonomické kvalifikace jinou osobou byla předložena vždy společná a nerozdílná odpovědnost za plnění veřejné zakázky, postupuje zadavatel v rozporu s ustanovením § 83 a § 84 ZZVZ.  

Odůvodnění: vyjádření JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera, ředitele odboru veřejných zakázek MMR ČR, Národní orgán pro koordinaci