Nová výzva IROP podpoří vybrané úseky silnic II. a III. třídy

18. 11. 2019

Dne 14. listopadu 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo ve specifickém cíli 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T výzvu č. 91 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III“ s alokací 2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a organizace zřizované kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. Podpora bude poskytována na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, a to mimo území hl. m. Prahy na tzv. Prioritní regionální silniční síti, která představuje 16 % délky celorepublikové sítě silnic II. a III. třídy. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je omezena na 100 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč.

Výzva č. 91 navazuje na úspěšnou výzvu č. 70, ve které bylo schváleno k financování 208 projektů za 16,2 mld. Kč z EFRR.

Víc informací k nové výzvě naleznete na odkazu:výzva č. 91 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III“

K vyhlášené výzvě pořádá Řídicí orgán IROP seminář pro žadatele, a to v pátek 22. listopadu v Praze – viz seminář k 91. výzvě.