O programu

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na Integrovaný operační program a regionální operační programy z programového období 2007-2013.

IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejné správy a veřejných služeb a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR.

Finanční alokace IROP v programovém období 2014-2020 činí 5,4 mld. EUR. Podpora je územně směřována do 13 krajů České republiky, tedy kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-Government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

Dotace jsou většinou určeny pro kraje, města, obce nebo jejich zřízené organizace, ale i pro neziskové organizace, vlastníky bytových domů a památek a i pro další typy žadatelů. Konkrétní informaci zjistíte vždy u dané výzvy.

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky. Hlavními oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II., případně III. třídy,  dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-Government a územní plánování měst a obcí.

Hlavními oblastmi, kam podpora z Integrovaného regionálního operačního programu směřuje, jsou:

 • silnice II. a III. třídy

 • dopravní obslužnost (nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy, výstavba dopravních terminálů, cyklostezky apod.)

 • integrovaný záchranný systém (hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, výcviková a vzdělávací střediska apod.)

 • zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči

 • vzdělávání (podpora mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol)

 • zateplování bytových domů 

 • kulturní památky včetně muzeí

 • sociální integrace

 • sociální podnikání

 • e-Government

 • územní plánování měst a obcí

 • CLLD (komunitně vedený místní rozvoj)

 • REACT-EU – oblast zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností (pomoc při boji s následky pandemie covid-19)

Administrací programu IROP bylo pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které tuto činnost vykonává jako zprostředkující subjekt pověřený touto činností Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.