Opatření Centra související s koronavirem

6. 4. 2020

Vážení partneři, žadatelé a příjemci,

Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj České republiky reflektují aktuální epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními kvůli koronaviru a uvědomují si možné dopady na průběh realizace projektů podpořených z IROP a programů přeshraniční spolupráce, a to především z pohledu plnění harmonogramu. Pracovníci Centra jsou připraveni konzultovat dotazy a komplikace vzniklé touto situací.

Vzhledem k tomu, že dopady opatření při boji proti SARS-CoV-2 mohou pro příjemce znamenat velké množství různých problémů s různým dopadem na harmonogram projektu, budou pracovníci Centra pro regionální rozvoj přistupovat ke každému projektu jednotlivě, vždy ve snaze co nejvíce pomoci příjemci zdárně dokončit realizaci projektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj i Centrum sice přistoupily k zamezení osobních kontaktů svých pracovníků s jinými osobami v rámci pracovních povinností, nicméně celý proces administrace projektů je plně elektronický, takže nedochází k žádnému omezení povolování změn, schvalování monitorovacích zpráv, administrace žádostí o platbu apod. Jedinou změnou je tak v zásadě odsunutí fyzických kontrol projektů na pozdější dobu. Pracovníci ministerstva i Centra jsou všem příjemcům i nadále k dispozici na mobilním telefonu či e-mailu.

Regionální pobočky Centra nadále fungují a poskytují informační servis elektronicky. Veškeré záležitosti, týkající se vašich projektů, komunikujte prosím i nadále se svým manažerem projektu a to primárně skrze monitorovací systém MS2014+. Centrum dále vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby – pokud je to možné – kontaktovali svého projektového manažera prostřednictvím MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané touto situací. Ministerstvo pro místní rozvoj i Centrum ubezpečují, že budou ke každé žádosti o změnu projektu z důvodů výše uvedených přistupovat velmi vstřícně.

V přiložené tabulce jsou uvedeny kontaktní osoby za všechna pracoviště Centra, na které se můžete v případě nutnosti obrátit.

Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně jedná o aktuální situaci, a z ní plynoucích dopadech na program a projekty, také s Evropskou komisí. Pro další informace proto doporučujeme sledovat stránky MMR, Centra a IROP.

Pro bezpečnost vás i našich zaměstnanců jsme dočasně stanovili následující pravidla:

  1. Komunikace s vámi a poskytování služeb je zajišťováno pouze elektronickou formou (e-mail, telefon, videokonference). Jsme na to technicky připraveni.
  2. V současné době nerealizujeme osobní kontakt a jednání.
  3. Vyhlášená a administrovaná výběrová řízení na obsazení nových služebních míst jsou přerušena a pohovory přesunuty na neurčito – všichni uchazeči o zaměstnání v Centru jsou vyrozuměni.

Vážení partneři, žadatelé a příjemci, děkuji vám za pochopení a respektování výše uvedeného.

Ing. Zdeněk Vašák
generální ředitel