Opatření za účelem ochrany zaměstnanců Centra před rozšířením onemocnění COVID-19

11. 3. 2021

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (“Centrum”) v návaznosti na nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č.j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, a v souladu s ust. § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, vydává následující opatření zaměstnavatele za účelem ochrany zaměstnanců Centra před rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeném koronavirem SARS-CoV-2:

  1. Vyžaduje se na pracovišti omezení osobního kontaktu zaměstnanců Centra s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to zejména preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční (telekonference, videokonference) formě před přímým osobním kontaktem.
  2. Vyžaduje se, aby nejpozději od 17. března 2021 další osoby dle bodu 3 prokázaly před vstupem na pracoviště Centra svoji bezinfekčnost onemocněním COVID-19, a to doložením písemného prohlášení, jehož závazný vzor je přílohou tohoto Opatření a je k nalezení níže na této stránce; tato povinnost bude splněna doložením alespoň jednoho z uvedených prohlášení. V případě pravidelných, opakovaných plnění je prohlášení požadováno opakovaně, nejpozději po uplynutí 7 dnů od předchozího prohlášení
  3. Za další osoby podle bodů 1. a 2. tohoto Opatření se považují osoby, které vykonávají práci nebo obdobné činnosti pro Centrum na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah/služební poměr k Centru, a to na pracovišti Centra se zaměstnanci Centra, tj. zejména externí dodavatelé zboží/služeb, včetně jejich subdodavatelů a pracovníků.
  4. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a platí do odvolání.

Ing. Zdeněk Vašák
generální ředitel
Centrum pro regionální rozvoj České republiky