Podání námitek/odvolání proti závěrům z kontroly

V procesu kontroly dle čl. 23 Nařízení č. 1299/2013 je možné podat námitky/odvolání v níže uvedených případech:
  1. odvolání proti výsledku kontroly
  2. podání námitek podjatosti kontrolujícího – člena kontrolní skupiny
  3. podání námitek proti protokolu z veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 250/2012

1. ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU KONTROLY

Je podáváno příslušným partnerem, a to:

  • ve lhůtě stanovené programovou dokumentací,
  • příslušnému orgánu, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky je definitivní a nelze se proti němu dále odvolat.

 2. PODÁNÍ NÁMITEK PODJATOSTI KONTROLUJÍCÍHO – ČLENA KONTROLNÍ SKUPINY

Je podáno na příslušném formuláři Podání námitky podjatosti kontrolujícíhoa to k rukám ředitele odboru Evropské územní spolupráce.

3. PODÁNÍ NÁMITEK PROTI PROTOKOLU Z VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY DLE ZÁKONA Č. 255/2012

Je podáno na příslušném formuláři Námitka proti kontrolnímu zjištěnía to k rukám ředitele odboru Evropské územní spolupráce, a to ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od doručení protokolu.

Pro způsobilosti podané námitky je nutné, aby:

  • byla podána oprávněnou osobou dle ustanovení §13 kontrolního řádu,
  • směřovala proti kontrolnímu zjištění, které je uvedené v protokole o kontrole,
  • byla podána ve výše uvedené lhůtě (pokud lhůta nebyla z rozhodnutí kontrolujícího prodloužena).

SPECIFICKÉ POSTUPY PODÁNÍ ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU KONTROLY PRO PROGRAM RAKOUSKO – ČR

Partner podává své odvolání v programu Rakousko-ČR na Řídící orgán programu. Rozhodnutí je definitivní a nelze se proti němu dále odvolat.