Jak pracujeme s osobními údaji ve výběrových řízeních

Správcem Vašich osobních údajů uvedených v Přihlášce do výběrového řízení je Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha, IČO: 04095316 (dále jen “Centrum”).

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro provedení opatření přijatýchpřed uzavřením pracovní smlouvy nebo vydání rozhodnutí o přijetí doslužebního poměru na Vaši žádost dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše osobní údaje nebudou dále předávány a ani zveřejňovány.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání, vyhodnocení a uzavření výběrového řízení. Z důvodu oprávněného zájmu Centra budou osobní údaje neúspěšných uchazečů uchovávány po dobu stanovenou Spisovým řádem. Po uplynutí této lhůty budou Vaše osobní údaje zlikvidovány.

Máte právo požádat Centrum o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravunebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladus příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svá práva uvedená v předchozím odstavci můžete uplatňovat prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů Centra, jehož kontaktní údaje jsou:

Ing. Igor Prosecký
tel. 543 214 714, 733 510 780
e-mail: dpo@crr.cz