Podmínky pro výběrové řízení

Zjednodušili jsme výběrová řízení

Pro uchazeče o zaměstnání jsme zjednodušili výběrová řízení:

  • prokazování bezúhonnosti [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě (dále jen zákona)] – splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky. Tato povinnost již není pouze na žadateli o přijetí do služebního poměru. Služební úřad může tento platný výpis z Rejstříku trestů pořídit za uchazeče, a to za podmínek, kdy si uchazeč o tento výpis požádá formou žádosti, kde uvede veškeré potřebné údaje nutné k obstarání tohoto výpisu. Žadatel má rovněž možnost si tento výpis pořídit sám.
  • uchazeč má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona] – splnění tohoto předpokladu se dokládá pouze písemným čestným prohlášením
  • v souladu se zákonem se uchazeči o služební místo započítává veškerá relevantní praxe již k jeho dni nástupu do služby (do května 2017 se relevantní praxe započítávala až po vykonání úřednické zkoušky).
  • k výběrovému řízení již žadatel nepředkládá žádost včetně několika separátních příloh, ale vyplní pouze žádost, do které jsou všechna čestná prohlášení a žádosti zakomponovány.