Středy s EEN - zkušenosti

10. 6. 2021

S  firmami a klienty našeho pracoviště sítě Enterprise Europe Network (EEN) v Centru pro regionální rozvoj České republiky jsme se od začátku roku 2021 stále nemohli scházet osobně a pořádat semináře, konference a odborné konzultace „živě“. Proto nás na začátku března napadlo, že bychom se mohli scházet online. Naplánovali jsme novou formu, webináře, které mají trochu jiná témata, rozsah i přístup, než by měly tradiční semináře v našich prostorách.

Jde o pouze hodinové prezentace v prostředí MS Teams, počet přihlášených byl limitovaný (průměr přihlášených byl kolem 25, ale maximum 60), neboť jen tak jsme mohli zajistit (a přesto bohužel ne vždy) dobré spojení. Témata byla volena tak, že maximálně využívavala online prostředí a byla samozřejmě i možnost dotazů od posluchačů, což většinou využívali jen omezeně. Tato forma nám nabízela také určité výhody – lépe seznámit klienty s obsahem specializovaných webů, provést je po nich a ukázat, jak s nimi pracovat.

Zpočátku jsme spoléhali na vlastní znalosti a odbornosti, ale s postupem času jsme přizvali i další odbornice a odborníky. A to Ing. Markétu Weingärtnerovou z odboru Evropské územní spolupráce Centra pro regionální rozvoj České republiky pro prezentaci projektů INTERREG a obecně Cíle 2 a Ing. Silvii Jiráskovou z Technologického centra AV ČR, dalšího pracoviště Enterprise Europe Network v Praze, pro téma inovací a pomoci firmám v této oblasti. Využili jsme též úzké spolupráce s kolegyní Janou Westphälinger z drážďanského EEN, která se věnovala podínkám pro práci a podnikání v Německu, a znalostí kolegy Ing. Václava Suchého, CSc. z Technologického centra AV ČR a Mgr. Hany Churáčkové, PhD. z Úřadu průmyslového vlastnictví, odborníky na ochranu duševního vlastnictví. Poslední jarní Středa s EEN se věnovala finančním nástrojům pro podnikání, kdy svůj příspěvek přednesl Ing. Michal Pluta z Českomoravské záruční a rozvojové banky. Všem prezentujícím za jejich fundované příspěvky děkujeme.

Zpětná vazba nám ukázala, že myšlenka krátkých webinářů je také pro naše klienty velice zajímavá. Nejvíce posluchačů si získalo téma vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování služeb, ale posluchače si našly všechny webináře, kterých bylo celkem 12. Naše služby se stále snažíme vylepšovat jak technicky, tak samozřejmě obsahově. Proto vítáme v hodnotících dotaznících zejména informace o tom, jaká témata naše klienty zajímají, abychom je dle našich možností zařadili mezi budoucí akce EEN. Velice nás těší dobré hodnocení od posluchačů a také to, že se o těchto akcích dozvěděli nejen z našich pozvánek, ale i z webových stránek, někteří i od MAS (Místních akčních skupin) nebo od svých kolegů z jiných firem, kteří nás již znali.

Jen pro přehled, jaká témata jsme už takto s našimi klienty probrali:

Předpokládáme a doufáme, že na podzim již budeme mít možnost vídat se s účastníky akcí osobně, nicméně plánujeme, že webináře (které často uvítají mimopražští) budeme organizovat i nadále, byť ne v takovém počtu. Vždy se těšíme na setkání s našimi klienty.