DNSH: uplatnění zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí v IROP

6. 1. 2023

Řídící orgán IROP uveřejnil informace k uplatňování Do No Significant Harm (DNSH) neboli zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí při realizaci projektů IROP 2021–2027.  

DNSH při realizaci projektů IROP 2021–2027

Jedná se o novou zásadu, která vychází z nařízení o taxonomii. Toto nařízení EU stanovuje klasifikační systém a ekologicky udržitelné ekonomické činnosti, které jsou důležité pro naplňování tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Podle zásady DNSH by neměly být podporovány činnosti, které by významně poškozovaly jakýkoli z šesti stanovených enviromentálních cílů: 

  • zmírňování změny klimatu, 
  • adaptace na změnu klimatu, 
  • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, 
  • oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace,
  • prevence a omezování znečištění, 
  • ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.   

Kromě základních pokynů pro naplňování principu DNSH nově najdete na stránkách IROP i upřesnění postupů pro předcházení vzniku odpadů, resp. připravenosti k znovuvyužití nebo recyklaci odpadů. Postupy navazují na informace uvedené ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a Osnově studie proveditelnosti/podkladech pro hodnocení k jednotlivým vyhlášeným výzvám