Více než 10 miliard z IROP zkvalitní sociální služby v regionech

5. 12. 2022
Díky dotaci ve výši 17 milionů korun došlo k rekonstrukci Komunitního centra Moravia v Třebíči, v němž působí hned několik poskytovatelů sociálních služeb

Centrem administrovaný IROP se i v tomto období zaměří na podporu infrastruktury sociálních služeb. V právě vyhlášené výzvě č. 49 (CLLD) je pro žadatele připraveno přes 10 miliard korun.

Průběžná výzva č. 49 konkrétně podpoří sociální služby v méně rozvinutých regionech částkou ve výši 6,7 miliard korun, přičemž další 4 miliardy jsou přichystány pro přechodové regiony. Dotaci z IROP můžete v této výzvě využít na vybudování či pořízení nových kapacit nebo zkvalitnění stávající infrastruktury pro poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. O finanční podporu mohou žádat stávající i dosud neregistrované sociální služby.

V případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat o vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel). V obou případech však musí splňovat emisní limit 50 g CO2/km.

Kdo může žádat o podporu z IROP?

 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • církve, církevní organizace
 • nestátní neziskové organizace

Oprávnění žadatele musí obdržet kladné vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti. Pro uznání podpory nadále platí, že žadatelé musí splnit podmínky stanovené Řídicím orgánem IROP.

Na co si dát pozor?

Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí.

U projektů sledujeme především využívání generovaného stavebního a demoličního odpadu či produkci emisí skleníkových plynů. Aby byla zajištěna klimatická odolnost podpořené infrastruktury, projekt navíc nesmí počítat se záborem kvalitních zemědělských či lesních půd nebo musí zajistit průchodnost pro volně žijící živočichy,“ doplňuje specialistka Centra Vladimíra Vokurková Košková z oddělení právní podpory a kontrol.

Komu projekty nejvíce pomohou?

Mezi cílové skupiny projektů, které z nich mají mít užitek, patří Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD. Jedná se tedy o:

 • osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby s postižením
 • osoby s chronickým a duševním onemocněním
 • osoby se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu, které potřebují vysokou míru podpory, a jejich osoby blízké
 • rodiny s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci
 • mladé dospělé osoby opouštějící ústavní nebo náhradní rodinnou péči
 • oběti domácího a genderově podmíněného násilí a osoby tímto násilím ohroženéosoby v bytové nouzi
 • seniory
 • ohrožené děti
 • uprchlíky, migranty

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám nebo si nevíte rady s projektovou žádostí? Obraťte se na naše odborníky přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

A jaké povedené projekty se v oblasti sociálních služeb realizovaly v minulém programovém období IROP? Podívejte se na náš web Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze pomáhají v našich regionech.